ພວກເຮົາຈະບໍ່ປະວາງໃຜໄວ້ທາງຫຼັງ

ສະມາຄົມຄົນພິການແຫ່ງຊາດລາວ

Lao Disable People Association

22

Years

ສ້າງຕັ້ງປີ 2001

ວິໄສທັດ

 • ສົ່ງເສີມ ແລະ ປົກປ້ອງເລື່ອງສິດທິ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງຄົນພິການທຸກປະເພດ;
 • ເປັນຕົວແທນໃນການປູກຈິດສຳນຶກ ແລະ ເຜີຍແພ່ໃຫ້ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບສິດທິແລະຄວາມສະເໝີພາບຂອງຄົນພິການແກ່ສັງຄົມຢ່າງທົ່ວເຖິງ;
 • ສົ່ງເສີມ, ສະໜັບສະໜູນ ແລະ ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃນການປັບປຸງຄຸນນະພາບຊີວິດຂອງຄົນພິການ;
 • ເຂົ້າຮ່ວມໃນຂະບວນການປັບປຸງການສ້າງນິຕິກຳ, ນະໂຍບາຍທີ່ພົວພັນເຖິງຄົນພິການ ແລະ ເຜີຍແຜ່ໃຫ້ກັບສັງຄົມ.

Vision

 • Promote and protect the rights of person with disabilities
 • LDPA is a representative for awareness and educate the right of person with disabilities to society
 • Promote, support and help person with disabilities on improving their quality of life
 • LDPA is a representative of all type of person with disabilities to attend the government policy maker process and publish
  through society

ບ້ານໂພນສະຫວ່າງ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ.

ໂທລະສັບຫ້ອງການ: (+856)-(021)-562 963
ອີເມລ: [email protected]
ເວັບໄຊທ໌: www.ldpa.org.la

ກຸ່ມເປົ້າໝາຍ

ຄົນພິການທຸກປະເພດ

ໝາຍເຖິ່ງ ບຸກຄົນທີ່ມີຄວາມບົກພ່ອງທາງດ້ານໂຄງສ້າງຂອງຮ່າງກາຍ …

ໝາຍເຖິ່ງ ບຸກຄົນທີ່ມີຄວາມບົກພ່ອງ ຫຼື ສູນເສຍຄວາມສາມາດໃນການເບິ່ງເຫັນ…

ໝາຍເຖິ່ງ ບຸກຄົນທີ່ມີຄວາມບົກພ່ອງ ຫຼື ສູນເສຍຄວາມສາມາດໃນການໄດ້ຍິນ…

ໝາຍເຖິ່ງ ບຸກຄົນທີ່ມີການພັດທະນາທາງສະໝອງຊ້າກວ່າປົກກະຕິ …

ໝາຍເຖິ່ງ ບຸກຄົນທີ່ມີສະຕິບໍ່ສົມບູນເປັນຕົ້ນ ການຮຽນຮູ້, ຮັບຮູ້ ແລະ ອາລົມຈິດ…

ເປົ້າໝາຍຫລັກ

 • ບັນດາອົງການຈັດຕັັ້ງທາງສັງຄົມ, ເອກະຊົນ, ພາກລັດ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນໆກ່ຽວຂ້ອງ ຮັບຮູ້, ເຂົ້າໃຈບັນຫາທີ່ພົວພັນເຖິງສິດທິ, ຄວາມ
  ສະເໝີພາບ ແລະ ຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນຂອງຄົນພິການທຸກປະເພດ;
 • ຄົນພິການເຂົ້າຮ່ວມໃນວຽກງານການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ແລະ ສ້າງລາຍຮັບດ້ວຍຕົນເອງ;
 • ສພຊລ ສູນກາງ ແລະ ຫ້ອງການສາຂາແຂວງມີຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານການຈັດຕັ້ງ, ການນຳພາ, ການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນແລະສາມາດເປັນ
  ຕົວແທນດ້ານສິດທິ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດ ສຳລັບຄົນພິການທຸກປະເພດ;
 • ສພຊລ ເປັນອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ມີຄວາມຮູ້, ຄວາມຊ່ຽວຊານໃນຂະແໜງພິການ ແລະ ຖືກສັງຄົມຮັບຮູ້ຢ່າງທົ່ວເຖິງ.

Main Goal

 • Civil Society, Private, Government and other organization understand the right, equality and ability of person with disabilities
 • Person with disabilities are fully participation on social economic development and their own economy
 • LDPA head office and branches strong organizational, leadership, fundraising and protect the right of person with disabilities
 • LDPA is the expertise and acknowledgement in disability sector in Laos

Power full Team

ຄະນະບໍລິຫານງານ

Thongchan Douangmalalai

ປະທານ | Chairman

Samnieng Thammavong 

ອຳນວຍການ | Director

Soukthavisone Kounsipaseuth

ຮອງອຳນວຍການ (ຝ່າຍ ປະສານງານ)

Mongkhamphill Bounhomephone

ຮອງອຳນວຍການ (ຝ່າຍ ເທັກໂນໂລຊີ)

Translate »